Start a conversation

On rebo el missatges?

A la barra de menú, prem Missatges. Perquè el missatge apareixi com "no llegit" o per amagar-lo, desplaça cap a l'esquerra amb el teu iPhone o prem el missatge durant dos segons amb el teu Android.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments