Start a conversation

Com activo/desactivo les notificacions d'un debat?

Directament al debat. Obre'l i canvia la configuració a dalt a la dreta, tant per activar com per descativar.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments